OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Dernek Yönetim Kurulumuz daha önce Yönetim Kurulu Başkanı tarafından derneğin resmi toplu SMS sistemi vasıtasıyla yapılan duyuru üzerine 5 Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile 3 Ocak 2016 günü saat:12.30 Dernek Merkezinde toplanmış olup, 553 sayı ile aşağıdaki kararı almıştır. Derneğimizin 2014-2015 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı, Sezenler Sokak No:11 Sıhhiye-Ankara adresindeki Ankara Atatürk Lisesi’nde 06 Mart 2016 Pazar günü, saat:11:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, 13 Mart 2016 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır. Üyelerimizin katılımını rica ederiz. Saygılarımızla Yönetim Kurulu Adına Ali Fahir KAYACAN Başkan GÜNDEM 1. Açılış ve saygı duruşu, 2. Divan seçimi ve tutanağı imzalama yetkisi verilmesi, 3. Yönetim Kurulunun 2014-2015 yılları Faaliyet Raporlarının okunup, görüşülmesi, 4. Denetim Kurulu Raporunun okunup, görüşülmesi, 5. Dönem hesaplarının okunması, görüşülmesi, 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması için ayrı ayrı oylama yapılması, 7. 2016-2017 yılları için yıllık üye ödentisinin ve giriş ödentisinin belirlenmesi, 8. 2016-2017 yılları tahmini bütçesinin görüşülüp, oylanması, 9. Tüzüğün 2,10, 16,17,24 ve 30 ncu maddeleri değişikliği üzerinde görüşülmesi ve oylanması 10. Yeni dönem Yönetim, Denetim, ve Yüksek Danışma Kurullarının seçilmesi, 11. Dilekler ve kapanış, NOT:Dernekler Yönetmeliğinin değişik 14 ncü maddesi uyarınca işbu duyuru dernek genel kuruluna katılma hakkını haiz ASIL üyelerine resmi Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı hükmündedir.
23.01.2016