OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:Bir önceki duyurumuzda yer aldığı üzere, Dernek Tüzüğünün amir hükmü uyarınca Mart ayı bitmeden Yönetim Kurulumuz tarafından 6 ve 13 Mart 2016 olarak belirlenen tarihlerde Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. Derneğimizin üye sayısı itibariyle diğer bir çok dernekte olduğu gibi senelerden beri ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamamakta ve Genel Kurul Toplantıları fiilen ikinci toplantı tarihinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, Olağan Genel Kurul Toplantısının fiilen 13 Mart 2016 Pazar günü saat:11.00 olarak belirlenen ikinci toplantıda gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Dernek Genel Kuruluna katılma hakkını haiz ASIL üyelerimizin fiilen 13 Mart 2016 Pazar günü saat:11.00 de gerçekleşeceğini öngördüğümüz Olağan Genel Kurul Toplantısına katılma konusunda hassasiyet göstereceklerini umuyoruz. Dernekler Yönetmeliğinin amir hükümlerine göre ; Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Bu nedenle, Genel Kurul Toplantısına katılacak ASIL üyelerin mutlak suretle yanlarında nüfus hüviyet cüzdanlarını bulundurmaları önem arz etmektedir. Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul tarafından yapılacak seçimle 2 yıl için belirlenecek olan yönetim kurulu ve denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi genel kurulda aday olanlar arasından yazılı ve gizli oy açık tasnifle ve salt çoğunlukla yapılır.Seçimlerde oy pusulası kullanmak zorunludur. Dernek tüzüğüne göre seçimlerin gizli oy esasına göre yapılması gerektiğinden asıl ve yedekleri ile birlikte Yönetim ve Denetim Kurulları için ayrı ayrı oy pusulaları hazırlanacak ve oy pusulaları bir zarf içine konulacaktır.Üyeler kimliklerini Divan Başkanlığına gösterip hazirun listesini imzaladıktan sonra zarfı oy sandığına atacaklardır. Saygılarımla Ali Fahir Kayacan AALD Yönetim Kurulu Başkanı
23.01.2016