OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI                                                                   ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ

                                                                    OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Sayın Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 31 OCAK 2015 gün ve 544 Sayılı Kararı ile, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla Dernek Tüzüğümüzün 9 ve 10 ncu maddeleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sezenler Sokak No:11 Sıhhiye-Ankara adresindeki Ankara Atatürk Lisesi’nde, 28 Şubat 2015 Cumartesi günü saat:13:30’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bu  ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, 07 Mart 2015 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

                Üyelerimizin katılımını rica ederiz.

                Saygılarımızla

                                                                                                                 Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                     Ali Fahir KAYACAN

                                                                                                                              Başkan

 

GÜNDEM

1.Açılış ve saygı duruşu,

2.Divan seçimi ve tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

3.Mülkiyeti   Ankara Barosu Başkanlığına ait Necatibey Caddesi 51 numaralı binanın yer aldığı parsel ve Dernek Merkezimizin  bulunduğu parsel ile Dernek Merkezimize komşu 53 numaralı parsel üzerinde konuşlu 3  binanın  yıkılarak, Çankaya Belediyesinden  alınacak  tevhit  izni  sonucu  bir inşaat firması  ile imzalanacak sözleşme uyarınca kot altında 6 ve kot  üzerinde 10 kat olmak üzere, toplam 16 kattan oluşan bir iş merkezi  inşası  projesi ile ilgili olarak;

Derneğimiz menfaatlerinin azami şekilde korunması  esas alınmak suretiyle , gerekli  tüm resmi işlemleri yapmak, sözleşmeleri  imzalamak,  gerektiğinde bir başkasına  vekalet vermek , projenin bitiminde Derneğimize düşecek olan bağımsız  bölüm  veya  bölümlerin  Dernek adına  Tapuda tescili ve  diğer  tüm  işlemleri  yapmak  ve  ayrıca söz  konusu  proje  kapsamında  Genel Kurul  tarafından gerekli  görülen  diğer  tüm iş  ve  işlemleri  yürütmek  için,  bir  veya  birden fazla Yönetim Kurulu Üyesine  yetki  vermek  dahil  olmak  üzere  Yönetim  Kuruluna  tam  yetki verilip verilmemesi hususunun  görüşülüp  karara  bağlanması.

4.Dilekler ve kapanış ,  

31.01.2015